Privacybeleid

Wie zijn we

Ons website-adres is: https://vechtstreekadvocatuur.nl.

Privacy-statement

Privacy-statement 2021 Vechtstreek Advocatuur

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen: de “AVG”) worden de privacy-rechten van personen versterkt en uitgebreid. Vechtstreek Advocatuur respecteert uw privacy en verwerkt persoonsgegevens in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke overeenkomstig de nieuwe rechten voortvloeiend uit de AVG.

Persoonsgegevens

Met persoonsgegevens wordt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon bedoeld.

Vechtstreek Advocatuur kan onder meer de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • basisgegevens zoals uw voor- en achternaam, titel;
 • contactgegevens zoals uw e-mailadres, postadres en telefoonnummer;
 • gegevens betreffende het apparaat dat u gebruikt om onze website te bezoeken, zoals een IP-adres;
 • gegevens betreffende uw bezoek aan onze website;
 • alle overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u Vechtstreek Advocatuur verstrekt of die Vechtstreek Advocatuur kan verkrijgen in verband met de doeleinden en op basis van de grondslagen zoals hierna worden vermeld.

Het verzamelen van persoonsgegevens

Vechtstreek Advocatuur verzamelt persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt. Daarnaast kan Vechtstreek Advocatuur uw persoonsgegevens verkrijgen uit andere bronnen, zoals een andere advocaat, wederpartijen, het Handelsregister, het Kadaster of door gebruik te maken van openbare bronnen.

De verwerking van persoonsgegevens

Met de verwerking van persoonsgegevens wordt een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés bedoeld.

Vechtstreek Advocatuur kan uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden verwerken:

 • om juridische diensten te verstrekken;
 • voor het innen van declaraties;
 • om aan de juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • voor marketing en business development activiteiten, zoals nieuwsbrieven en andere marketingcommunicatie die voor u van belang kan zijn;
 • voor het genereren van statistieken betreffende het gebruik van de website en/of om de website te analyseren en te verbeteren;
 • om de ICT-dienst te laten functioneren, zoals het ontvangen en verzenden van e-mails, het opslaan van door u aangeleverde bestanden en het opslaan van door Vechtstreek Advocatuur opgestelde documenten of het mogelijk maken voor u om een bericht te versturen via de website van Vechtstreek Advocatuur.

De Bewaartermijn

Vechtstreek Advocatuur bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het bereiken van de in dit privacy statement genoemde doeleinden. De AVG heeft geen specifieke bewaartermijn voor het bewaren van persoonsgegevens voorgeschreven. Andere wet- en regelgeving kan wel specifieke bewaartermijnen bevatten. Als dat het geval is, heeft Vechtstreek Advocatuur de plicht om deze bewaartermijnen na te leven. Een andere reden voor het langer bewaren van persoonsgegevens is voor het geval Vechtstreek Advocatuur wordt aangesproken in een juridische procedure.

Het Delen van persoonsgegevens

In bepaalde gevallen kan Vechtstreek Advocatuur uw persoonsgegevens delen met derden, waaronder, maar niet beperkt tot:

 • derden die relevant zijn voor de juridische diensten die Vechtstreek Advocatuur verstrekt, zoals wederpartijen, andere advocaten, deurwaarders, accountants en administrateurs, notarissen, gerechtelijke instanties en andere overheidsinstellingen;
 • de softwareleverancier van Vechtstreek Advocatuur (cloud-storage en administratie software);
 • derden, zoals toezichthouders en andere instanties, om aan wettelijke verplichtingen te voldoen;

Doorgifte van uw persoonsgegevens naar bovenstaande derde partijen geschiedt alleen voor de in dit privacy-statement genoemde doeleinden en uitsluitend op basis van de in dit privacy-statement vermelde grondslagen.

Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacy-wetgeving. Vechtstreek Advocatuur is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden.

Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van een verwerker van Vechtstreek Advocatuur, sluit Vechtstreek Advocatuur met een dergelijke derde een verwerkersovereenkomst af die aan de in de AVG omschreven vereisten voldoet.

De Bescherming van persoonsgegevens en uw rechten

Vechtstreek Advocatuur heeft systemen, processen en de interne organisatie op de privacy-rechten ingericht. Er zijn passende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, schade, aanpassing of bekendmaking.

U beschikt als betrokkene over een aantal rechten:

 • Het recht op dataportabiliteit
  Dit houdt in dat u het recht heeft uw gegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. Daarbij heeft u het recht deze gegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen.
 • Het recht op vergetelheid
  Het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarbij dient u er rekening mee te houden dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin Vechtstreek Advocatuur verplicht is uw gegevens te bewaren om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • Het recht op inzage
  Dit betekent dat u een verzoek kan doen om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die Vechtstreek Advocatuur van u verzameld heeft. Daarbij dient u er rekening mee te houden dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin Vechtstreek Advocatuur bevoegd is om, vanwege bijvoorbeeld professioneel verschoningsrecht, niet te voldoen aan uw verzoek om kopieën van persoonsgegevens te verstrekken.
 • Het recht op rectificatie of aanvulling van uw gegevens

Het recht om persoonsgegevens die u verwerkt te wijzigen indien deze onjuist of onvolledig zijn.

 • Het recht op beperking van verwerking
  Het recht om bezwaar te maken tegen of te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Nogmaals, er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin Vechtstreek Advocatuur wettelijk bevoegd is om niet aan uw verzoek te voldoen.

Social media

Op de website van Vechtstreek Advocatuur zijn buttons en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale media netwerken of websites van derden, zoals Twitter, Linkedin of Facebook. Vechtstreek Advocatuur houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy-statement van die derden door te lezen.

Cookies

Vechtstreek Advocatuur maakt gebruik van cookies op haar website. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een webbrowser op uw computer wordt opgeslagen. U kunt het gebruik van cookies blokkeren door de instellingen in uw webbrowser aan te passen. Dit kan dan echter wel van invloed zijn op het functioneren van de website.

De website maakt geen gebruik van tracking cookies, analytische cookies of advertentie cookies.

Contact

Mocht u vragen hebben over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als er aanwijzingen van misbruik zijn, wordt u verzocht contact met mij op te nemen via lapidaire@vechtstreekadvocatuur.nl.

Mocht u nog nadere informatie willen of vragen of klachten hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u schriftelijk contact met ons opnemen via: Virginie Lapidaire, Straatweg 30c te (3604 BB) Maarssen.Dit privacy-statement is voor het laatst bijgewerkt op 26 oktober 2021. Vechtstreek Advocatuur behoudt zich het recht voor dit privacy statement eenzijdig aan te passen. U wordt aangeraden dit privacy-statement herhaaldelijk te raadplegen. Wanneer er sprake is van fundamentele wijziging van dit privacy-statement, volgt een duidelijke kennisgeving via onze website.