Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VECHTSTREEK ADVOCATUUR EN MEDIATION te MAARSSEN

Artikel 1. Definities

In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

 • Advocaat: één van de aan Vechtstreek Advocatuur en Mediation verbonden advocaten, die hetzij in persoon, hetzij via zijn/haar praktijkvennootschap de rechtspraktijk uitoefent;
 • Vechtstreek Advocatuur en Mediation: de maatschap Vechtstreek Advocatuur en Mediation, gevestigd te Maarssen, gemeente Stichtse Vecht;
 • Opdracht: iedere opdracht tot het verrichten van werkzaamheden die door Opdrachtgever aan een Advocaat wordt verstrekt, elke wijziging of aanvulling daarop, alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en/of ter uitvoering van die Opdracht en/of alle rechtsbetrekkingen voortvloeiend uit die Opdracht;
 • Opdrachtgever: de wederpartij van de Advocaat bij een Opdracht;
 • Voorwaarden: deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

Artikel 2. Vechtstreek Advocatuur en Mediation

Vechtstreek Advocatuur en Mediation is een samenwerkingsverband van zelfstandig werkende advocaten die – al dan niet door middel van een praktijkvennootschap – voor eigen rekening en risico de rechtspraktijk uitoefenen. Een lijst van alle Advocaten ligt ter inzage op het kantoor van Vechtstreek Advocatuur en Mediation en wordt op verzoek kosteloos toegezonden.

Artikel 3. Toepasselijkheid van de Voorwaarden

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Opdracht die wordt gegeven aan en/of uitgevoerd door een Advocaat.
 2. Door het verstrekken van een Opdracht aan een Advocaat, aanvaardt Opdrachtgever tevens de toepasselijkheid van deze Voorwaarden. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing.
 3. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze Voorwaarden gelden slechts indien en voor zover de Advocaat deze schriftelijk heeft aanvaard en gelden bovendien slechts voor de specifieke Opdracht waarvoor de afwijking is overeengekomen.
 4. Deze Voorwaarden zijn tevens bedongen ten behoeve van die personen die direct of indirect op enigerlei wijze betrokken zijn bij de dienstverlening door de Advocaat, onverschillig of deze personen werkzaam zijn binnen het verband van Vechtstreek Advocatuur en Mediation of niet.

Artikel 4. Opdracht

 1. Een Opdracht zal uitsluitend worden aangegaan met de Advocaat (respectievelijk diens praktijk­vennootschap) als opdrachtnemer. Noch Vechtstreek Advocatuur en Mediation, noch haar vennoten – behoudens de (opdrachtnemende) Advocaat – zullen door de Opdracht gebonden zijn.
 2. Opdrachtgever stemt ermee in dat voor de uitvoering van de Opdracht (mede) één of meer derden kunnen worden ingeschakeld, hetzij werkzaam binnen het verband van Vechtstreek Advocatuur en Mediation, hetzij daarbuiten. Voor tekortkomingen van zulke derden is de Advocaat niet aansprakelijk behoudens opzet of grove nalatigheid van de Advocaat. De bevoegdheid tot het inschakelen van derden omvat tevens de bevoegdheid om namens Opdrachtgever in te stemmen met een beperking van aansprakelijkheid door zulke derden.
 3. De uitvoering van de verstrekte Opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud of resultaten van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. Opdrachtgever vrijwaart de Advocaat en diens hulppersonen tegen aanspraken van derden (de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen) die samenhangen met de Opdracht, behoudens opzet of grove nalatigheid van de Advocaat.
 4. Indien een Opdracht door meer dan één Opdrachtgever wordt verstrekt, zijn alle Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de uit de Opdracht voort­vloeiende verplichtingen.

Artikel 5. Termijnen van oplevering

Opgegeven of overeengekomen termijnen van oplevering zijn geen fatale termijn. In geval van niet-tijdige oplevering is de Advocaat eerst in verzuim na schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een nadere en redelijke termijn voor levering wordt gesteld die ten minste gelijk is aan 31 dagen, terwijl Opdrachtgever onverminderd tot afname is verplicht.

Artikel 6. Honorarium, kantoorkosten, verschotten en omzetbelasting

 1. De door Opdrachtgever verschuldigde tegenprestatie voor de aan de Opdracht verbonden werkzaamheden bestaat uit honorarium, kantoorkosten, reis­kosten, verschotten en omzetbelasting.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is het honorarium gebaseerd op het overeengekomen uurtarief – en bij gebreke daarvan een redelijk uurtarief – en de aan de Opdracht bestede tijd. De Advocaat is bevoegd om het uurtarief (ook tijdens de uitvoering van een Opdracht) periodiek te verhogen, bijvoor­beeld in verband met inflatiecorrectie.
 3. De kantoorkosten (waaronder begrepen verzendkosten, telefoonkosten, secretariaatskosten, etc.) worden forfaitair berekend op 5% van het honorarium.
 4. Als vergoeding voor gemaakte reiskosten worden zowel de reiskilometers als de reistijd in rekening gebracht.
 5. De overige verschotten bestaan uit kosten die in het kader van de Opdracht zijn gemaakt, zoals griffierecht, deurwaarderskosten, kosten van uittreksels uit openbare registers, reiskosten e.d.
 6. Alle bedragen worden verhoogd met de verschuldigde omzetbelasting.
 7. De Advocaat kan betaling van een voorschot verlangen. Een betaald voorschot zal verrekend worden met de einddeclaratie.

Artikel 7. Betaling

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is Opdrachtgever verplicht tot betaling van declaraties binnen 14 dagen na factuurdatum zonder opschorting en/of verrekening.
 2. Opdrachtgever is bij overschrijding van deze termijn in verzuim en wettelijke handelsrente op voet van artikel 6:119a BW over het openstaande bedrag verschuldigd. Voorts zijn in dat geval alle betalingsverplichtingen van Opdrachtgever terstond opeisbaar en is de Advocaat bevoegd om zijn/haar werkzaam­heden voor Opdrachtgever op te schorten.
 3. Indien er goede grond bestaat te vrezen dat Opdrachtgever haar verplichtingen niet stipt zal nakomen, is Opdrachtgever verplicht op eerste verzoek van de Advocaat genoegzame en in de door de Advocaat gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zo nodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplich­tingen. Zolang Opdrachtgever daar niet aan heeft voldaan, is de Advocaat gerechtigd nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.
 4. Indien Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet (tijdig) nakomt, zijn alle incassokosten (zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke) voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten zijn gelijk aan de bedragen als weergegeven in Rapport Voorwerk II met als minimum € 500,-.
 5. Opdrachtgever kan uitsluitend schriftelijk bezwaar maken tegen de factuur binnen 30 dagen na factuurdatum. Na afloop van die datum wordt Opdrachtgever geacht ingestemd te hebben met de betreffende factuur.
 6. Betalingen door of vanwege Opdrachtgever strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door Opdrachtgever verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de verschuldigde renten en daarna in volgorde van ouderdom van de openstaande hoofdsommen, ongeacht andersluidende aanwijzing van Opdrachtgever.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. De Advocaat spant zich in om de aan de Opdracht verbonden werkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren.
 2. De Advocaat is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van opschorting van werkzaamheden.
 3. Iedere aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit – of verband houdend met – de uitvoering van de Opdracht is beperkt tot het bedrag dat in het des­betreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidverzekering wordt uitbetaald, met inbegrip van het bedrag van het eigen risico. De polisvoorwaarden worden op verzoek toegezonden. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door de Advocaat voor de desbetreffende Opdracht in het desbetreffende kalenderjaar ontvangen bedrag exclusief verschotten en omzetbelasting tot een maximum van € 25.000,00.
 4. Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien Opdrachtnemer de betreffende aanspraak niet binnen één jaar bij de bevoegde rechter aanhangig heeft gemaakt. Deze vervaltermijn gaat in op de datum dat Opdrachtgever bekend was (of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn) met de feiten waarop de aan­spraak is gebaseerd.

Artikel 9. Archivering

De Advocaat zal afgesloten dossiers archiveren en gedurende een periode van minimaal 7 jaar bewaren. Deze bewaartermijn gaat in op de datum waarop de Advocaat Opdrachtgever schriftelijk in kennis gesteld heeft van de sluiting van het dossier, dan wel (indien zulks eerder is) 1 jaar na de datum vermeld op de laatste factuur van de Advocaat betreffende de Opdracht. Na afloop van deze termijn heeft de Advocaat het recht om het betreffende dossier te vernietigen.

Artikel 10. Overige bepalingen

 1. Op de rechtsbetrekking met Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die uit deze rechtsbetrekking voortvloeien worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht.